domingo, 2 de julio de 2017

Preparando Setembro

Preparando setembro...
Para este setembro non tedes que facer tarefas para entregar. Pero debedes repasar os contidos do curso que traballamos nas distintas láminas e tarefas do curso ( lembrade que as tedes no apartado do porfolio)
CONTIDOS MINIMOS E.P.V de 1º E.S.O
O finalizar 1º E.S.O os alumnos teñen que coñecer como conceptos mínimos imprescindibles os seguintes conceptos: .- A comunicación visual. Finalidades. .-A percepción visual. Relación forma-fondo. .-Signos e símbolos nas linguaxes visuais. .-As distintas linguaxes visuais nas diversas formas de expresión visual ou plástica: o cómic, o deseño nos seus diferentes campos, o cómic. .-O signo gráfico, pictórico e plástico. .-a liña obxectiva e subxectiva .-A forma, a cor e a textura. .-Cores primarias e secundarias. .-Contrastes e harmonía. .-Texturas naturais e artificiais. .-Texturas visuais e táctiles. .-Concepto de bidimensionalidade. .-Formas planas. Verticalidad e horizontalidad. .-Concepto de medida. Segmentos e ángulos. .-Transporte de medidas. O compás. .-División dun segmento:Teorema de Thales. .-Circunferencia. División dá circunferencia. .-Formas poligonales. Triángulos. Cuadriláteros. Polígonos regulares inscritos. .-Igualdade, semellanzas e simetrías. .-Concepto de espazo tridimensional. .-Efectos dá luz:claroscuro. .-Iniciación os sistemas de representación. Planta, alzado e perfil. .-Iniciación á perspectiva cónica. .-Ritmo compositivo. Equilibrio. .-O home como medida. Relatividade do tamaño. .- Escalas.
CONTIDOS MÍNIMOS E.P.V. de 3º E.S.O.
O finalizar 3º E.S.O os alumnos teñen que coñecer como conceptos mínimos imprescindibles os seguintes conceptos: .- A imaxe como medio de expresión, comunicación e coñecemento. .-Lectura de imaxes. Significados dunha imaxe. Imaxe representativa e simbólica. .-Símbolos e signos. Anagramas, logotipos, marcas e pictogramas. .-Sintaxe dás linguaxes visuais. .-Elementos configurativos do deseño bidimensional. .-Texturas visuais e táctiles, orgánicas e xeométricas. Calidades expresivas. .-A cor. Cor luz e cor pigmentos. .-Cores armónicos e complementarios. Gamas cromáticas. .-Valores expresivos dá cor. .-A liña como elemento expresivo e descritivo dá forma. Obxectividade e subjetiviad. .-Forma obxectiva e subxectiva. .-Formas xeométricas e formas orgánicas. .-Estrutura dá forma. Eixos. Direccións. Paralelismo e perpendicularidad. Polígonos regulares. Tangencias. Espiral, óvalos e ovoides. Cónicas. .-Proporcionalidade. Teoremas de Thales. Escalas. .-Repetición e ritmo. Estruturas modulares. Redes poligonales básicas. .-Equilibrio e simetría. Harmonía. .-Ritmo compositivo. .-Proporción. Relación estre formas e campo visual. .-Relación fondo-figura. .-Espazo e volume: percepción e representación. .-Ilusións ópticas. .-Representacións tridimensionales. Perspectiva axonométrica e cónica. .-Fundamentos dos sistemas. .-Claroscuro.

Algunas películas que no debes perderte...aunque seas mayor.

El cine es una herramienta fantastica para trabajar la  inteligencia emocional ,es decir,  la capacidad de percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás e incluye habilidades como la tolerancia, la comprensión, la empatía, la asertividad o la identificación y verbalización de los sentimientos. Este verano , es un buen momento, os animo a que las disfruteis.

http://www.aulaplaneta.com/2017/06/28/en-familia/ocho-peliculas-educar-tus-hijos-la-inteligencia-emocional/