lunes, 1 de julio de 2019

Y para septiembre...Para preparar a materia de Debuxo Técnico1


Déixovos eiquí un resumo dos contidos da programación para preparar o examen de setembro. Tedes toda a información na páxina web do centro.
 Moito ánimo ....esforzaros e seguro que aprobades!


Contidos Criterios


Bloque 1. Xeometría e debuxo técnico
B1.1. Trazados xeométricos.
B1.2. Instrumentos e materiais do debuxo técnico.
B1.3. Recoñecemento da xeometría na natureza.
B1.4. Identificación de estruturas xeométricas na arte.
B1.5. Valoración da xeometría como instrumento para o deseño gráfico, industrial e arquitectónico.
B1.6. Trazados fundamentais no plano.
B1.7. Operacións con segmentos.
B1.8. Mediatriz.
B1.9. Paralelismo e perpendicularidade.
B1.10. Determinación de lugares xeométricos. Aplicacións.
B1.11. Elaboración de formas baseadas en redes modulares.
B1.12. Circunferencia e círculo.
B1.13. Ángulos.
B1.14.Trazado de polígonos regulares.
B1.15. Resolución gráfica de cuadriláteros e polígonos.
B1.16. Representación de formas planas.
B1.17. Trazado de formas proporcionais.
B1.18. Resolución gráfica de triángulos.
B1.19. Determinación, propiedades e aplicacións dos seus puntos notables.
B1.20. Proporcionalidade e semellanza.
B1.21. Análise de trazado de formas poligonais por triangulación, radiación e itinerario.
B1.22. Construción e utilización de escalas gráficas.
B1.23. Transformacións xeométricas elementais: xiro, translación, simetría homotecia e afinidade. Identificación de invariantes. Aplicacións.
B1.24. Tanxencias e enlaces.
B1.25. Resolución de problemas básicos de tanxencias e enlaces. Aplicacións.
B1.26. Construción de curvas técnicas, óvalos, ovoides e espirais.
B1.27. Aplicacións da xeometría ao deseño arquitectónico e industrial.
B1.28. Xeometría e novas tecnoloxías.
B1.29. Aplicacións de debuxo vectorial en 2D.
B1.30. Exercicios de aplicación de trazado de tanxencias e enlaces.
B1.1. Resolver problemas de configuración de formas poligonais sinxelas no plano coa axuda de utensilios convencionais de debuxo sobre taboleiro, aplicando os fundamentos da xeometría métrica de acordo cun esquema paso a paso e/ou unha figura de análise elaborada previamente.
B1.2. Debuxar curvas técnicas e figuras planas compostas por circunferencias e liñas rectas, aplicando os conceptos fundamentais de tanxencias, resaltar a forma final determinada e indicar graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relación entre os seus elementos.


Bloque 2. Sistemas de representación
B2.1. Fundamentos dos sistemas de representación.
B2.2. Sistemas de representación na arte.
B2.3. Evolución histórica dos sistemas de representación.
B2.4. Sistemas de representación e debuxo técnico. Ámbitos de aplicación.
B2.5. Vantaxes e inconvenientes. Criterios de selección.
B2.6. Clases de proxección.
B2.7. Sistemas de representación e novas tecnoloxías.
B2.9. Sistema diédrico.
B2. 10. Procedementos para a obtención das proxeccións diédricas.
B2.11. Disposición normalizada.
B2.12. Reversibilidade do sistema. Número de proxeccións suficientes.
B2.13. Representación e identificación de puntos, rectas e planos. Posicións no espazo.
Paralelismo e perpendicularidade. Pertenza e intersección.
B2.14. Proxeccións diédricas de sólidos e espazos sinxelos.
B2.15. Seccións planas. Determinación da súa verdadeira magnitude.
B2.16. Procedementos para a obtención e disposición das proxeccións diédricas.
B2.17. Visualización e debuxo a man alzada de axonometrías a partir das vistas principais de pezas sinxelas.
B2.18. Seccións planas. Determinación da súa verdadeira magnitude.
B2.1. Relacionar os fundamentos e as características dos sistemas de representación coas súas posibles aplicacións ao debuxo técnico,
seleccionando o sistema axeitado ao obxectivo previsto, e identificar as vantaxes e os inconvenientes en función da información que se desexe amosar e dos recursos dispoñibles.
B2.19. Sistema de planos cotados: aplicacións. B2.2. Representar formas tridimensionais sinxelas a partir de perspectivas, fotografías, pezas reais ou espazos do contorno próximo, utilizando o sistema diédrico ou, de ser o caso, o sistema de planos cotados, dispondo de acordo coa norma as proxeccións suficientes para a súa definición e identificando os seus elementos de xeito inequívoco.
B2.20. Sistema axonométrico.
B2.21. Fundamentos do sistema. Disposición
dos eixes e utilización dos coeficientes de redución.
B2.22. Sistema axonométrico ortogonal, perspectivas isométricas, dimétricas e trimétricas.
B2.23. Sistema axonométrico oblicuo: perspectivas cabaleiras e militares.
B2.24. Aplicación do ovalo isométrico como representación simplificada de formas circulares.
B2.3. Debuxar perspectivas de formas tridimensionais a partir de pezas reais ou definidas polas súas proxeccións ortogonais, seleccio-
nando a axonometría axeitada ao propósito da representación, dispondo a posición dos eixes en función da importancia relativa das caras que se desexen amosar e utilizando, de ser o caso, os coeficientes de redución determinados.
B2.25. Sistema cónico central.
B2.26. Elementos do sistema. Plano do cadro e
cono visual.
B2.4. Debuxar perspectivas cónicas de formas tridimensionais a partir de espazos do contorno ou definidas polas súas proxeccións ortogo-
nais, e valorar o método seleccionado, considerando a orientación das caras principais respecto do plano do cadro e a repercusión da po-
sición do punto de vista sobre o resultado final.
B2.27. Determinación do punto de vista e orientación das caras principais.
B2.28. Paralelismo. Puntos de fuga. Puntos métricos.
B2.29. Representación simplificada da circunferencia.
B2.30. Sistema cónico oblicuo.
B2.31. Representación simplificada da circunferencia.
B2.32. Representación de sólidos nos diferentes sistemas.
Bloque 3. Normalización
B3.1. Elementos da normalización consonte a normativa.
B3.1. Valorar a normalización como convencionalismo para a comunicación universal que permite simplificar os métodos de produción, asegurar a calidade dos produtos, posibilitar a
súa distribución e garantir a súa utilización polo destinatario final.
B3.2. Proxecto: necesidade e ámbito de aplicación das normas.
B3.3. Formatos. Dobra de planos.
B3.4. Vistas. Liñas normalizadas.
B3.5. Aplicacións da normalización.
B3.6. Escalas. Cotación.
B3.7. Debuxo industrial.
B3.2. Aplicar as normas nacionais, europeas e internacionais relacionadas cos principios xerais de representación, formatos, escalas, cota- ción e métodos de proxección ortográficos e axonométricos, considerando o debuxo técnico coma linguaxe universal, valorando a necesidade de coñecer a súa sintaxe e utilizándoo de forma obxectiva para a interpretación de planos


Para preparar A materia de Debuxo Artístico....

Lembrade
En setembro haberá un exame Teórico-práctico, parecido aos que fixemos durante o curso. Non haberá entrega de traballos ainda que os recomendo que os fagades para repasar.
Tedes que levar todos os materiais necesarios para facelo ( os que usamos na clase)
Moito ánimo....sei que podedes facelo! ... e vos tamén!
Guía por temas para a preparación ao exame de setembro. Non haberá entrega de traballos.

ESTANDARES DE APRENDIZAXE
GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
DA1.B1.1.1. Valora e coñece a importancia do debuxo artístico, as súas aplicacións e as súas manifestacións a través da historia e na actualidade, co estudo e a observación de obras e artistas significativos/as.

Escritos de análise de obras e artistas mais significativos.

DA1.B1.1.2. Selecciona, relaciona e emprega con criterio a terminoloxía específica, de forma oral e escrita, en postas en común ou probas individuais, aplicada a producións propias ou alleas.

Utiliza con criterio a terminoloxía específica, de forma escrita.

DA1.B1.2.1. Utiliza con propiedade os materiais e os procedementos máis idóneos para representar e expresarse en relación ás linguaxes gráficas, adecuándoos ao obxectivo plástico desexado.

Realiza técnicas gráfico-plásticas secas, húmidas e mixtas. Témpera, lápis de grafito, lápis de cores; colaxe, carbonciños e técnicas mixtas adecuándoas o obxectivo plástico desexado.

DA1.B2.1.1. Utiliza a liña na descrición gráfica de obxectos expresando volume, movemento, espazo e sensacións subxectivas.

Realiza obras gráfico-plásticas expresando volume, movemento, espazo e sensacións subxectivas.

DA1.B2.1.2. Representa formas naturais e artificiais, de maneira analítica ou expresiva, atendendo á comprensión da súa estrutura interna.

Realiza obras gráfico-plásticas de maneira analítica ou expresiva, atendendo á comprensión da súa estrutura interna.

DA1.B2.2.1. Comprende e representa as formas desde distintos puntos de vista.

Realiza obras gráfico-plásticas de obxectos desde distintos puntos de vista

DA1.B2.2.2. Describe graficamente as formas atendendo ás súas proporcións, relacionándoas con formas xeométricas simples.

Realiza obras gráfico-plásticas formas atendendo ás súas proporcións, relacionándoas con formas xeométricas simples.

DA1.B3.1.1. Selecciona os elementos gráficos esenciais para a representación da realidade observada segundo a función que se persiga (analítica ou subxectiva) e o seu grao de iconicidade.

Describe, analiza e interpreta unha imaxe dada, distinguindo a súa función analítica ou suxectiva e o seu grao de iconicidade.

DA1.B3.2.1. Relaciona e representa as formas no plano atendendo ás leis visuais asociativas, ás organizacións compositivas, ao equilibrio e ás direccións visuais en composicións cunha finalidade expresiva, analítica ou descritiva.

Realiza obras gráfico plásticas representando as formas no plano atendendo ás leis visuais asociativas, ás organizacións compositivas, ao equilibrio e ás direccións visuais en composicións cunha finalidade expresiva, analítica ou descritiva.

DA1.B4.1.1. Representa o volume, o espazo e a textura aplicando técnicas gráfico-plásticas mediante valores lumínicos.

Realiza obras gráfico plásticas representando o volume, o espazo e a textura aplicando distintas técnicas gráfico-plásticas mediante valores lumínicos.

DA1.B4.2.1. Coñece o valor expresivo e configurador da luz, en valores tanto acromáticos como cromáticos, e explicar verbalmente eses valores en obras propias e alleas.

Escritos e presentación oral de análise do valor expresivo da luz.

DA1.B5.1.1. Aplica a cor seguindo as dimensións desta (valor-luminosidade, saturación-intensidade e croma-ton) na representación de composicións e formas naturais e artificiais.

Realiza obras gráfico-plásticas aplicando a cor seguindo as dimensións desta (valor-luminosidade, saturación-intensidade e croma-ton)

DA1.B5.1.2. Demostra o coñecemento, con explicacións orais, escritas e gráficas, dos fundamentos teóricos da cor en composicións e estudos cromáticos.

Escritos e presentación oral de análise do valor expresivo da cor.

DA1.B5.1.3. Aplica de maneira expresiva a cor na obra plástica persoal.

Realiza obras gráfico-plásticas aplicando de maneira expresiva a cor na obra plástica persoal.

DA1.5.1.4 Analiza o uso da cor observando as producións artísticas de referencia en todas as súas manifestacións.

Realiza o análise da cor en obras artísticas de referencia

DA1.B5.1.5. Representa os matices cromáticos, a partir de observación do natural, mediante a mestura de cores primarias.

Realiza obras gráfico–plásticas a partir de observación do natural, mediante a mestura de cores primarias.


3ºESO Plan de recuperación


3º ESO
Lembrade...

  • En setembro haberá un exame Teórico-práctico, parecido aos que fixemos durante o curso. 
  • Non haberá entrega de traballos ainda que os recomendo que fagades os exercicios para repasar. 
  • Tedes na Aula virtual as leccións  ( ao final desta entrada os deixo tamén  algúns  links coas leccións.)
  • Tedes que levar ao exame  todos os materiais necesarios para facelo , os que usamos na clase ( menos os pinceis, temperas e tubos de acuarelas)
Moito ánimo....sei que podedes facelo! ... e vos tamén!
Guía por temas para a preparación ao exame de setembro. Non haberá entrega de traballos.

1. Contidos
O linguaxe visual e plástico
2. Exercicios para repasar
3. Criterios de avaliación
O linguaxe e a comunicación visual.
Finalidade e función das imaxes: informativa, expresiva, estética e representativa.
Signos e símbolos na comunicación visual: marca, sinais, símbolos e iconas.
Medios de comunicación mediante imaxes fixas: pintura, escultura, arquitectura, prensa, cómic, deseño e novas tecnoloxías.
Medios de comunicación mediante imaxes en movemento: cine, televisión e vídeo.
L1: Identificación do linguaxe visual e plástico nos medios de comunicación con imaxes fixas. Recorta de revistas e pega nunca lámina catro tipos distintos de imaxes fixas.
L2: Análises dos medios de comunicación que utilizan imaxes en movemento. Recorta de revistas e pega nunca lámina catro tipos distintos de imaxes en movemento.
L3: Realización de signos e símbolos para expresar ideas ou obxectos previamente convindos/convidos. Realiza un imagotipo e logotipo
L4: Utilización e experimentación de recursos informáticos para a procura e creación de imaxes plásticas. Estudo e experimentación a través dos procesos, técnicas e procedementos propios da fotografía, para producir mensaxes visuais. Creación cun programa informático dun corto.
L5: A linguaxe do cómic. Creación do guión dun cómic. Realización do cómic sobre un tema dado
Coñecer as funcións e as características dos medios de comunicación que utilizan imaxes estáticas e en movemento.
Utilizar apropiadamente os elementos básicos que compoñen o linguaxe da pintura, escultura e arquitectura para realizar unha lectura organizada e comprensiva de estes tipos de manifestacións plásticas.
Coñecer e utilizar os recursos informáticos e novas tecnoloxías para manipular imaxes fotográficas, realizar deseños gráficos e aplicar ó debuxo técnico.
Utilizar a sintaxes propia das formas visuais do deseño para realizar proxectos concretos.
Elaborar obras multimedia e producións ideográficas sinxelas utilizando técnicas adecuadas ó medio.
Realizar un cómic desenvolvendo un guión previamente establecido e utilizando os elementos básicos de este tipo de linguaxe.


1. Contidos Liña e textura, elementos visuais da imaxe
2. Exercicios
3. Criterios de avaliación
A liña como o elemento expresivo, grafismo e trazo.
A textura: calidades expresivas.
As texturas ópticas: orgánicas e xeométricas.
O cor e a liña para crear texturas.
A textura e os estilos artísticos.
Acercamento á utilización de materiais, instrumentos e soportes no debuxo.
Introdución ás técnicas de pinturas ó auga: lavados e estarcidos.

L6:Experimentación sobre a expresividade da iña. Por exemplo, sobre a fotocopia da obra A Noite Estrelada de Van Gogh, experimenta as distintas posibibilidades expresivas da liña con lápis acuarelables.
L7: Experimentación sobre a expresividade da liña e das texturas. Por exemplo, interpreta da Obra As Meninas de Veláquez con texturas táctis e visuais.
L8: Investigación experimental a partir de texturas orgánicas e xeométricas. Fai recorta e pega sobre unha lámina cinco texturas visuais e cinco táctis.
L9: Utilización das texturas na representación de formas e imaxes. Por exemplo, partindo do Bodegón de Paul Cézanne. Bodegón con cebolas (1895-1900), traballa coas texturas
L11: Estudo da liña e a textura como elementos xeradores de ilusións ópticas.Por exemplo, crea unha ilusión óptica con liñas e diferentes texturas. Materiais: témperas.
Describir diferentes tipos de liñas en imaxes da contorna visual e representacións gráficas e visuais propias e alleas.
Describir diferentes calidades plásticas de texturas, en superficies da contorna cotiá e en manchas e planos de imaxe.
Seleccionar os elementos configurativos da liña e a textura adecuando á descrición analítica da forma.
Recoñecer distintos materiais, instrumentos e soportes de debuxo en imaxes diferentes, utilizando as súas características expresivas para producir imaxes propias.
Investigar as características estéticas das pinturas ó auga para recoñecer e producir diferentes texturas expresivas.
Valorar as obras de arte con curiosidade e respecto, con o desexo de coñecer e analizar os elementos do linguaxe visual utilizados.

1. Contidos A cor
2. Exercicios
3. Criterios de avaliación
A física do cor.
A natureza das luces de cor: mixturas aditivas.
A natureza dos pigmentos de cor: mixturas sustractivas.
Os atributos do cor: cores complementarios, series e gamas do cor.
As teorías do cor.
A percepción do cor. Alteración dos atributos do cor.
O cor na arte e os movementos artísticos.

L12: Observación e análises da cor na contorna e nas obras de arte.
L13: Realización dun círculo cromático.Por exemplo, diámetro dos círculos concéntricos: 10,8 ,6. Materiais: témperas. O círculo do medio: cores puros. Círculo exterior píntao con tintas e o interior coas sombras.
L14: Resolución de fórmulas cromáticas concretas, realización de gamas e series. Por exemplo, realiza unha escala de 6 tinxes e outra de 6 sombras. Debuxa dous rectángulos de 12cm de ancho e 4cm de alto. Divídeos 6 partes iguais. En un deles pinta a escala de sombras e no outro a de tinxes. Materiais: témperas
L15: Selección adecuada de cores para a consecución de efectos determinados.Por exemplo, Análise da cor (segundo a fórmula de armonizar as cores) de dúas obras: Os Lirios de Vicent Van Gogh, Las señoritas de Avignon de Picasso.
L16: Investigación en mixturas aditivas. Realiza un debuxo na metade da lámina píntao con cores fríos. Repite o debuxo na outra evade e píntao con cores cálidos. Materiais: témperas.
L17: Comprobación visual do comportamento da luz. Recorta e pega tres imaxes distintas. Sinala de onde procede a luz.
Coñecer a natureza física da luz, a fisioloxía do órgano visual e as propiedades das superficies dúas obxectos.
Coñecer as teorías básicas sobre a cor como motivación para investigar a súa natureza.
Coñecer e diferenciar as mixturas aditivas das subtractivas.
Describir os atributos da cor en imaxes da contorna, obras de arte e producións propias.
Diferenciar e representar os matices do cor na natureza e na contorna.
Apreciar e identificar as alteracións cromáticas que produce a interacción do cor.
Utilizar adecuadamente as posibilidades expresivas das pinturas ó auga na produción de imaxes.
Valorar a importancia expresiva e comunicativa da cor en diferentes manifestacións e períodos artísticos.


1. Contidos
Análises e representación de formas.
2. Exercicios

3. Criterios de avaliación

As formas orgánicas. Diferentes tipos de tratamentos.
As formas xeométricas. Construción de polígonos regulares coñecendo o lado.
As tanxencias e os enlaces.
As estruturas bidimensionales. Diferentes tipos de estruturas regulares e irregulares.
O módulo e o submódulo.
As relacións métricas. Proporción e semellanza. A sección áurea. As escalas.
L18: Construír e compoñer formas de diferentes tipos. Debuxo nunha lámina dos distintos cuadriláteros e triángulos.
L19: Construción de polígonos, e súa aplicación ó campo da arte e do deseño.
Construción de polígonos. Sistema xeral. Debuxo dun hexágono (7cm de diámetro) e dun octógono ( 8cm de diámetro).
L20: Interese por investigar sobre os diferentes tipos de estruturas que posúe a forma. Creación dun deseño téxtil basado na división da circunferencia en partes iguais. Utiliza unha armonía de cor e explica.
L21: Valor estético e organizativo do módulo como unidade de composición. Creación dunha red modular constante para o deseño dunha mochila escolar. Traballa na páxina : educacionplástica.net, estruturas bidimensionales.
L22: Representar obxectos mediante a proporción e a semellanza. Debuxa un mesmo obxecto en tres escalas distintas. Indica a escala de cada obxecto.
Coñecer as formas orgánicas.
Realizar debuxos con diferentes tipos de tratamentos: realista, xeométrico, de contornos e siluetas.
Elaborar debuxos de formas orgánicas aplicando as fases de encaixado, desenvolvemento e detalles.
Construír polígonos regulares coñecendo o lado e aplicando os seus métodos particulares.
Trazar un polígono regular coñecendo o lado e aplicando o método xeral.
Coñecer as propiedades básicas das tanxencias e realizar trazados de tanxencias.
Trazar o ovalo e o ovoide. Debuxar espirais. Coñecer e representar as estruturas bidimensionales regulares e irregulares.
Aplicar módulos e submódulos na construción de composicións bidimensionales.
Coñecer as relacións métricas de proporción e semellanza.
Construír figuras elementais semellantes.
Coñecer e aplicar a sección áurea e as escalas.

1. Contidos
Espazo e volume
2. Exercicios

3. Criterios de avaliación

Os sistemas de representación. O sistema diédrico ortogonal.
Representación do punto, a recta, o plano e corpos sólidos no sistema diédrico ortogonal.
O trazado de vistas de obxectos. O esbozo.
Métodos de representación práctica.
L23: Utilización de diversos elementos que configuran o sistema diédrico para resolución de problemas.
L24: Representación de figuras planas, sólidos e corpos xeométricos sinxelos. educacionplástica.net Sistema diédrico ( exercicios de visualización y modelado de 3D a partir de vistas y exercicios de vistas.
L25: Aplicación dos conceptos do sistema diédrico ortogonal estudados á resolución de problemas básicos. educacionplástica.net Perspectiva (perspectiva axonométrica ortogonal , nivel 1 pezas)
Coñecer os elementos que configuran o sistema diédrico ortogonal.
Representar no sistema diédrico ortogonal o punto, a recta e o plano no primeiro cuadrante.
Debuxar figuras elementais contidas no plano no sistema diédrico ortogonal.
Representar sólidos elementais e corpos xeométricos no sistema diédrico ortogonal.
Representar o punto, a recta e o plano no sistema diédrico ortogonal sen liña de terra.

Para repasar máis os seguintes temas

A cor
Texturas

División da circunferencia e polígonos:

Deseños modulares bidimensionales

Máis RECURSOS
  • En  educacionplástica.net os apartados cos que podes traballar son: Visión y percepción ( solo apartado de percepción del color).Trazados xeométricos ( apartado de polígonos).Estruturas modulares bidimensionales. El color Sistema diédrico ( exercicios de visualización y modelado de 3D a partir de vistas y exercicios de vistas.Perspectiva (perspectiva axonométrica ortogonal , nivel 1 pezas)
Ademáis en epvtics.blogspot.com.es ( o noso blog de plástica) tedes presentacións dos temas, vídeos e exercicios para resolver