domingo, 30 de junio de 2019

4º De ESO plan de recuperación


4º ESO GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
O grado mínimo para superar a materia será a comprobación de que se adquiriran os contidos da mesma a través dun examen en setembro. Subirán as datas a páxina web do instituto http://www.edu.xunta.gal/centros/ieseusebioguarda/ . O alumnado deberá presentarse ao examen con todos os materiais necesarios para a súa realización. Se tedes algunha pregunta tedes o meu e-correo ou a través deste blogue.

 Ánimo podes facerlo.... e o sabes

L1 Imagotipo logotipo, isólogo.
EPVAB3.1.1. Coñece os elementos e as finalidades da comunicación visual.
L2 Cartaz publicitario .
EPVAB3.3.2. Coñece e planifica as fases de
realización da imaxe corporativa dunha empresa.
L3 Análise de formas. Técnica seca: Debuxo grafito
EPVAB3.1.2. Observa e analiza os obxectos do contorno na súa vertente estética, de funcionalidade e de utilidade, utilizando a linguaxe visual e verbal.
L4 Análise de obras
EPVAB1.5.1. Explica, empregando unha linguaxe axeitada, o proceso de creación dunha obra artística, e analiza os soportes, os materiais e as técnicas gráfico-plásticas que constitúen a imaxe, así como os seus elementos compositivos.
EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de obras de arte e sitúaas no período ao que pertencen.
L5 Análise de formas. Técnica seca: Debuxo grafito
EPVAB3.1.2. Observa e analiza os obxectos do contorno na súa vertente estética, de funcionalidade e de utilidade, utilizando a linguaxe visual e verbal.
EPVAB1.2.1. Aplica as leis de composición, creando esquemas de movementos e ritmos, empregando os materiais e as técnicas con precisión.
L6 Análise de formas. Técnica seca :Dibujo grafito
L7 Análise de formas. Técnica húmeda :Tinta
L8 A cor
EPVAB1.1.1. Realiza composicións artísticas seleccionando e utilizando os elementos da linguaxe plástica e visual.
EPVAB1.2.3. Cambia o significado dunha imaxe por medio da cor.

L9 Fotos
EPVAB1.4.1. Entende o proceso de creación artística e as súas fases, e aplícao á produción de proxectos persoais e de grupo.
EPVAB4.1.1. Analiza os tipos de plano que aparecen en películas cinematográficas, valorando os seus factores expresivos expresivos.EPVAB4.1.2. Realiza un storyboard a modo de
guión para a secuencia dunha película.EPVAB4.2.1. Ve películas cinematográficas nas que identifica e analiza os planos, as angulacións e os movementos de cámara.
L10 Película e moviemaker
L11Polígonos
EPVAB1.2.1. Aplica as leis de composición, creando esquemas de movementos e ritmos, empregando os materiais e as técnicas con precisión.
L12 Polígonos
EPVAB2.1.4. Resolve e analiza problemas de configuración de formas xeométricas planas e aplícao á creación de deseños persoais.
L13Deseños modulares bidimensionales
EPVAB3.3.1. Realiza distintos tipos de deseño e
composicións modulares utilizando as formas xeométricas básicas, estudando a organización do plano e do espazo.
L14 Tanxencias
EPVAB2.1.3. Resolve problemas básicos de tanxencias e enlaces.
L15 Tanxencias

L16 Vistas diédricas, nivel elemental
EPVAB2.2.1. Visualiza formas tridimensionais definidas polas súas vistas principais.
L17 Axonometría: Isometría e P. caballera
EPVAB2.2.3. Debuxa perspectivas de formas tridimensionais, utilizando e seleccionando o sistema de representación máis axeitado.
L18 Vistas diédricas , nivel intermedio
EPVAB2.2.2. Debuxa as vistas (alzado, planta e perfil) de figuras tridimensionais sinxelas.
L19 Vistas diédricas
L20 Cónico Frontal
EPVAB2.2.4. Realiza perspectivas cónicas frontais e oblicuas, elixindo o punto de vista máis adecuado.
L21 Cónico Oblicuo

EPVAB3.3.3. Realiza composicións creativas e
funcionais adaptándoas ás áreas do deseño, valo-
rando o traballo organizado e secuenciado na realización de calquera proxecto, así como a exactitude, a orde e a limpeza nas representacións gráficas.


Curso18-19


jueves, 20 de junio de 2019

Lucía Vaamonde, alumna de 1º de Bach, ganadora de dos premios.


Lucía, una magnífica y creativa alumna y persona ganó dos premios
 al presentarse a varios concursos del centro. 
Uno de ellos de fotografía, donde quedó en el primer puesto. El otro consistía en realizar un logo para "EDLG" en el cual fue galardonada con un accésit.👩💓

lunes, 3 de junio de 2019

Dibujo artístico

Mejor Precio Cubo de cristal de la lámpara de luz
 Resultado de imagen de cubo grafito

Indice porfolio 3ª evaluación.

L25 Cónico Frontal. T Grafito
L26 Cónico oblicuo . T Grafito
L 27 Simbología del color. Análisis de obras. Padlet
L28 Cónico frontal. T. Lápices de colores
L29 Cónico oblicuo .T. Lápices de colores
L30 Expresividad a través de la música. (A y B)
L31 Interpretación del Guernika. Técnica .......
L32 Dibujo natural . Técnica carboncillo ( Grafito?)
L33 Deformaciones . Técnica ........