lunes, 25 de junio de 2018

3º ESO Guía por temas para a preparación do exame de setembro.Curso 2017-18


Guia por temas para a preparación do exame de setembro. As láminas son orientativas ( non hai que entregalas en setembro). O alumnado presentarase ao exame coa caixa de recursos, cos materiais necesarios para realizalo.
Unidade 1: O linguaxe visual e plástico
1. Contidos
2. Exercicios
3. Criterios de avaliación
O linguaxe e a comunicación visual.
Finalidade e función dás imaxes: informativa, expresiva, estética e representativa.
Signos e símbolos na comunicación visual: marca, sinais, símbolos e iconas.
Medios de comunicación mediante imaxes fixas: pintura, escultura, arquitectura, prensa, cómic, deseño e novas tecnoloxías.
Medios de comunicación mediante imaxes en movemento: cine, televisión e vídeo.
L1: Identificación do linguaxe visual e plástico nos medios de comunicación con imaxes fixas. Recorta de revistas e pega nunca lámina catro tipos distintos de imaxes fijas.
L2: Análises dos medios de comunicación que utilizan imaxes en movemento. Recorta de revistas e pega nunca lámina catro tipos distintos de imaxes en movemento.
L3: Realización de signos e símbolos para expresar ideas ou obxectos previamente convindos/convidos. Realiza un imagotipo e logotipo do “IES Agra de Leborís”
L4: Utilización e experimentación de recursos informáticos para a procura e creación de imaxes plásticas. Estudo e experimentación a través dos procesos, técnicas e procedementos propios da fotografía, para producir mensaxes visuais. Creación cun programa informático dun anuncio ( finalidade exhortativa) do “IES Agra de Leborís”.
L5: A lenguaxe do cómic. Creación do guión dun cómic. Realización do cómic sobre o tema “O maltrato: tolerancia cero”
Coñecer as funcións e as características dos medios de comunicación que utilizan imaxes estáticas e en movemento.
Utilizar apropiadamente os elementos básicos que compoñen o linguaxe dá pintura, escultura e arquitectura para realizar unha lectura organizada e comprensiva de estes tipos de manifestacións plásticas.
Coñecer e utilizar os recursos informáticos e novas tecnoloxías para manipular imaxes fotográficas, realizar deseños gráficos e aplicar ó debuxo técnico.
Utilizar a sintaxes propia dás formas visuais do deseño para realizar proxectos concretos.
Elaborar obras multimedia e produccións videográficas sinxelas utilizando técnicas adecuadas ó medio.
Realizar un cómic desenvolvendo un guión previamente establecido e utilizando os elementos básicos de este tipo de linguaxe.
Unidade 2: Liña e textura, elementos visuais da imaxe
1. Contidos
2. Exercicios
3. Criterios de avaliación
A liña como o elemento expresivo, grafismo e trazo.
A textura: calidades expresivas.
As texturas ópticas: orgánicas e xeométricas.
O cor e a liña para crear texturas.
A textura e os estilos artísticos.
Acercamento á utilización de materiais, instrumentos e soportes no debuxo.
Introdución ás técnicas de pinturas ó auga: lavados e estarcidos.

L6: Observación e análises de liñas na contorna e nas obras de arte. Ánalise da composición da Obra As Meninas de Veláquez.
L7: Análises da diferentes funcións que pode cumprir a liña. Experimentación sobre a expresividade da iña. Sobre a fotocopia da obra A Noite Estrelada de Van Gogh, experimenta as distintas posibibilidades expresivas da liña con lápices acuarelables.
L8: Experimentación sobre a expresividade da liña e das texturas. Interpreta da Obra As Meninas de Veláquez con texturas táctis e visuais.
L9: Investigación experimental a partir de texturas orgánicas e xeométricas. Fai recorta e pega sobre unha lámina cinco texturas visuais e cinco táctis.
L10: Utilización das texturas na representación de formas e imaxes. Partindo do Bodegón de Paul Cézanne. Bodegón con cebolas (1895-1900), traballa coas texturas L11: Estudo da liña e a textura como elementos xeradores de ilusións ópticas. Crea unha ilusión óptica con liñas e diferentes texturas. Materiais: témperas.
Describir diferentes tipos de liñas en imaxes da contorna visual e representacións gráficas e visuais propias e alleas.
Describir diferentes calidades plásticas de texturas, en superficies da contorna cotiá e en manchas e planos de imaxe.
Seleccionar os elementos configurativos da liña e a textura adecuando á descrición analítica da forma.
Recoñecer distintos materiais, instrumentos e soportes de debuxo en imaxes diferentes, utilizando as súas características expresivas para producir imaxes propias.
Investigar as características estéticas das pinturas ó auga para recoñecer e producir diferentes texturas expresivas.
Valorar as obras de arte con curiosidade e respecto, con o desexo de coñecer e analizar os elementos do linguaxe visual utilizados.
Unidade 3: A cor
1. Contidos
2. Exercicios
3. Criterios de avaliación
A física do cor.
A natureza dás luces de cor: mixturas aditivas.
A natureza dos pigmentos de cor: mixturas sustractivas.
Os atributos do cor: cores complementarios, series e gamas do cor.
As teorías do cor.
A percepción do cor. Alteración dos atributos do cor.
O cor na arte e os movementos artísticos.

L12: Observación e análises da cor na contorna e nas obras de arte.
L13: Realización dun círculo cromático. Diámetro dos círculos concéntricos: 10,8 ,6. Materiais: témperas. O círculo do medio: cores puros. Círculo exterior pintao con tintas e o interior coas sombras.
L14: Resolución de fórmulas cromáticas concretas, realización de gamas e series. Realiza unha escala de 6 tintes e outra de 6 sombras. Debuxa dous rectángulos de 12cm de ancho e 4cm de alto. Divídeos 6 partes iguais. En un deles pinta a escala de sombras e no outo a de tintes. Materiais: témperas
L15: Selección adecuada de cores para a consecución de efectos determinados. Ánalise da cor (segundo a fórmula de armonizar as cores) de dúas obras: Os Lirios de Vicent Van Gogh, Las señoritas de Avignon de Picasso.
L16: Investigación en mixturas aditivas. Realiza un debuxo na metade da lámina pintao con cores frios. Repite o debuxo na outra evade e pintao con cores cálidos. Materiais: témperas.
L17: Comprobación visual do comportamento da luz. Recorta e pega tres imaxes distintas. Señala de onde procede a luz.

Coñecer a natureza física dá luz, a fisioloxía do órgano visual e as propiedades dás superficies dúas obxectos.
Coñecer as teorías básicas sobre a cor como motivación para investigar a súa natureza.
Coñecer e diferenciar as mixturas aditivas das sustractivas.
Describir os atributos da cor en imaxes da contorna, obras de arte e produccións propias.
Diferenciar e representar os matices do cor na natureza e na contorna.
Apreciar e identificar as alteracións cromáticas que produce a interacción do cor.
Utilizar adecuadamente as posibilidades expresivas das pinturas ó auga na produción de imaxes.
Valorar a importancia expresiva e comunicativa da cor en diferentes manifestacións e períodos artísticos.


Unidade 4: Análises e representación de formas.
1. Contidos

2. Exercicios

3. Criterios de avaliación

As formas orgánicas. Diferentes tipos de tratamentos.
As formas xeométricas. Construción de polígonos regulares coñecendo o lado.
As tanxencias e enlácesvos.
As estruturas bidimensionales. Diferentes tipos de estruturas regulares e irregulares.
O módulo e o submódulo.
As relacións métricas. Proporción e semellanza. A sección áurea. As escalas.

L18: Construír e compoñer formas de diferentes tipos. Debuxo nunha lámina dos distintos cuadriláteros e triángulos.
L19: Construción de polígonos, e súa aplicación ó campo da arte e do deseño.
Construcción de polígonos. Sistema xeral. Debuxo dun hexágono (7cm de diámetro) e dun octógono ( 8cm de diámetro).
L20: TRazado das curvas técnicas .Trazar o óvalo e o ovoide, parábola, hipérbola e elipse. Debuxar espirais. 
L21: Valor estético e organizativo do módulo como unidade de composición. Creación dunha red modular constante para o deseño dunha mochila escolar. Traballa na páxina : educacionplástica.net, estructuras bidimensionales. Entrégao impreso en papel.
L22: Representar obxectos mediante a proporción e a semellanza. Debuxa un mesmo obxecto en tres escalas distintas. Indica a escala de cada obxecto.
Coñecer as formas orgánicas.
Realizar debuxos con diferentes tipos de tratamentos: realista, xeométrico, de contornos e siluetas.
Elaborar debuxos de formas orgánicas aplicando as fases de encaixado, desenvolvemento e detalles.
Construír polígonos regulares coñecendo o lado e aplicando os seus métodos particulares.
Trazar un polígono regular coñecendo o lado e aplicando o método xeral.
Coñecer as propiedades básicas das tanxencias e realizar trazados de tanxencias.
Trazar o óvalo e o ovoide, parábola, hipérbola e elipse. Debuxar espirais. 
Coñecer e representar as estruturas bidimensionales regulares e irregulares.
Aplicar módulos e submódulos na construción de composicións bidimensionales.
Coñecer as relacións métricas de proporción e semellanza.
Construír figuras elementais semellantes.
Coñecer e aplicar a sección áurea e as escalas.

Unidade 5: Espazo e volume
1. Contidos

2. Exercicios

3. Criterios de avaliación

Os sistemas de representación. O sistema diédrico ortogonal.
Representación do punto, a recta, o plano e corpos sólidos no sistema diédrico ortogonal.
O trazado de vistas de obxectos. O esbozo.
O sistema cónico. A perspectiva cónica ou lineal.
A perspectiva cónica frontal.
Representación de figuras planas e sólidos en perspectiva cónica.
Métodos de representación práctica.

L23: Utilización de diversos elementos que configuran o sistema diédrico para resolución de problemas.
L24: Representación de figuras planas, sólidos e corpos xeométricos sinxelos. educacionplástica.net Sistema diédrico ( ejercicios de visualización y modelado de 3D a partir de vistas y ejercicios de vistas. Resolver e entregar impresos.
L25: Aplicación dos conceptos do sistema diédrico ortogonal estudados á resolución de problemas básicos. educacionplástica.net Perspectiva (perspectiva axonométrica ortogonal , nivel 1 piezas)
L26: Representación de figuras planas, sólidos e corpos xeométricos sinxelos. Dada vistas diédricas debuxar a figura en isométrico e cabaleria
L27: Utilización dos diversos elementos que configuran a perspectiva cónica para resolución de problemas. Debuxa enriba de dúas imáxes os distintos elementos da perspectiva cónica ( frontal e oblicua)
L28: Aplicación dos conceptos de perspectiva cónica frontal e oblicua estudados á resolución de problemas elementais. . Divide a lámina en dúas partes . Debuxa un cubo en cónica frontal nunca metade e oblicua na outra metade.
L29 : representación de figuras sinxelas en cónico frontal
L30: Representación de figuras sinxelas en cónico oblicuo
Coñecer os elementos que configuran o sistema diédrico ortogonal.
Representar no sistema diédrico ortogonal o punto, a recta e o plano no primeiro cuadrante.
Debuxar figuras elementais contidas no plano no sistema diédrico ortogonal.
Representar sólidos elementals e corpos xeométricos no sistema diédrico ortogonal.
Representar o punto, a recta e o plano no sistema diédrico ortogonal sen liña de terra.
Coñecer os elementos que configuran o sistema cónico.
Representar sólidos sinxelos en perspectiva cónica frontal e oblicua.


Unidade 6: a composición
1. Contidos
2. Exercicios
3. Criterios de avaliación
Introdución á organización da forma e súa contorna non plana. Intención de compoñer.
As formas e a cor na composición.
A simetría na composición. Simetría axial e radial.
Elementos da composición.
A composición no arte.

L29: Observación e análise da organización da forma no plano. Escoller e pegar na lámina imáxes donde predominen os ritmos básicos: a repetición, a alternancia, a simetría, a progresión  e a converxencia ou diverxencia.
L30: Indagación sobre formas e cores para realizar unha composición con características concretas. Debuxa e pinta ( temperas) unha composición . Por detrás da lámina exprica a composición e o uso das cores.
L31: Identificación dos elementos compositivos en diferentes obras plásticas. Escolle , recorta e pega unha imaxe bidimensional e outra tridimensional. Analiza a composición.
L32: Análises compositivo en obras pictóricas de factura realista e abstracto. Analiza a composición nuhna obra realista e en outra abstracta.
L33: Observación e análise da simetría na artesanía popular. Busca, recorta e pega nunha lámina, distintos exemplos de artesanía popular donde se use a simetría, exprica o tipo de simetría (de cada peza).
L34: Observación e análise do ritmo na arquitectura. Análise do ritmo en dous exemplos de arquitectura.

Coñecer e identificar a organización da forma como medio para comprender os mensaxes que transmiten as imaxes da contorna.
Interpretar e analizar composicións buscando distintas alternativas na organización dá forma, mediante a manipulación dás leis compositivas fundamentais.
Representar composicións con diferentes recursos organizativos para transmitir diferentes mensaxes, utilizando os medios materiais e técnicos idóneos.
Valorar as vanguardias artísticas con curiosidade e respecto, con o desexo de coñecer e analizar os elementos do linguaxe visual e os recursos técnicos utilizados.
Analizar imaxes tendo en conta elementos básicos constitutivos da sintaxis visual.
Diferenciar e representar os matices da cor na natureza e na contorna.
Representar geométricamente formas naturais e artificiais.
Deseñar composicións modulares sobre redes poligonales.
Interpretar composicións buscando distintas alternativas na organización dás formas.
Recoñecer distintos soportes e técnicas de expresión gráfico-plásticas.
Utilizar adecuadamente as técnicas gráficas segundo as intencións comunicativas.

RECURSOS
  • En  educacionplástica.net os apartados cos que podeis traballar son: Visión y percepción ( sólo apartado de percepción del color).Trazados geométricos ( apartado de polígonos).Estructuras modulares bidimensionales.El color
Sistema diédrico ( ejercicios de visualización y modelado de 3D a partir de vistas y ejercicios de vistas.Perspectiva (perspectiva axonométrica ortogonal , nivel 1 piezas)
  • Ademáis en epvtics.blogspot.com.es ( o noso blog de plástica) tedes presentacións dos temas, vídeos e exercicios para resolver Por ejemplo: Cónico frontal,Cónico oblicuo,Videos da división da circunferencia en partes iguais.

  • LIBRO DE TEXTO 3ºESO Educación Plástica y Visual da Editorial Mc Graw HILL

1ºESO Guía para preparar o exame de setembro. Curso 2017-18


1ºESO Guía por temas para a preparación do exame de setembro. As láminas son orientativas ( non hai que entregalas en setembro). O alumnado presentarase ao exame coa caixa de recursos, cos materiais necesarios para realizalo.
Unidade 1: A imaxe visual
Contidos
Láminas
Criterios de avaliación

Introdución á percepción dá imaxe: o sentido dá vista. Relacións dás formas e do contorna na percepción visual.
L1 Recortar duas imaxes de revistas e analizalas segundo a mensaxe que transmite
Coñecer os compoñentes dá imaxe, é dicir, o significado, os elementos visuais, os materiais e as técnicas.
Recoñecer e realizar diferentes tipos de imaxes segundo os fins propostos: estéticos, de comunicación, etcétera.
Saber realizar unha lectura, obxectiva e subxectiva, de imaxes bidimensionais sinxelas: debuxos, pinturas, cómic, fotografía, etc.
Aplicar o linguaxe do cómic no análises de imaxes sinxelas en movemento.
Recoñecer e realizar diferentes tipos de formas planas (pechadas e abertas, regulares e irregulares, positivas e negativas).
Manipular e crear imaxes con significados coherentes.
Criticar con autonomía os mensaxes discriminatorios e sexistas dos anuncios publicitarios.
Traballar con exactitude, orde e limpeza na realización dás presentacións gráfico-plásticas
A contorna pública e privado: a contaminación visual.
L2 Lectura imaxes de unha pintura e unha escultura
Tipos de imaxes: visuais, representativas dá realidade, mentais, simbólicas, fixas, en movemento.
L3 Crear un ser imposible, partindo de recortes de revistas (retrato- fotocollage). Traballo da forma e o fondo.
L4 Crear unha paisaxe con recortes de revistas (paisaxe- fotocollage)
O linguaxe do cómic.
PRESENTACION CÓMIC
L5 Realización de cómic para narrar historias. Técnica lápices de cores acuarelables.
O deseño gráfico publicitario. PRESENTACION
L6 Recortar e pegar 5 imagotipos e 5 logotipos distintos.
L7 Deseñar un imagotipo para unha marca. Especificar o nome da marca e a que se adica.
Unidade 2: Elementos visuais dá imaxe
Contidos
Láminas
Criterios de avaliación
O punto, a liña, o plano e a textura como elementos configuradores de formas, espazos e imaxes.
L8 Partindo dunha obra de Vicent Van Gogh, cololorear con Lápices de cores acuarelables con diferentes tipos de puntos, liñas e planos.
Analizar e describir gráfica e plasticamente imaxes propias e alleas, identificando seus elementos constructivos: puntos, liñas, planos e texturas.
Diferenciar e utilizar os diferentes tipos de puntos, liñas e planos en representacións gráficas e plásticas, propias e alleas.
Diferenciar a variedade de texturas visuais e táctiles que se poden producir mediante a manipulación de técnicas e materiais diversos.
Coñecer e utilizar adecuadamente técnicas e materiais para expresarse con os diferentes elementos do linguaxe visual.
Valorar as calidades estéticas dás imaxes na contorna visual cotiá e nas obras de arte, mostrando interese polas mensaxes que estas poden transmitir.
Recoñecer e utilizar as estructuras modulares bidimensionales.
Expresividade dos elementos visuais dá imaxe.
L9 Partindo dunha obra de Vicent Van Gogh, interpretar usando diferentes tipos de texturas
As texturas . presentación de texturas. Achegamento ás técnicas de producción de http://epvtics.blogspot.com/2013/01/httpwww_16.html
Ritmo e composición:
Estructuras modulares bidimensionales educacionplástica.net
L10 Creación de tres deseños modulares bidimensionales ( para este verán: bañador, toalla, mochila)
Unidade 3: A cor
Contidos
Láminas
Criterios de avaliación
A orixe dá cor.
L11 Circulo cromático. Témpera

Comprender o orixe do cor e a capacidade dos obxectos para reflectir o absorber luz branca.
Coñecer e diferenciar a cor luz dá cor pigmento e súas mixturas básicas.
Coñecer e diferenciar as calidades dá cor.
Describir gráfica e plasticamente unha imaxe, empregando diferentes sistemas codificados dá cor.
Utilizar diferentes gamas e criterios cromáticos para compoñer e configurar imaxes: analoxía e contrastes.
Investigar as posibilidades técnicas e expresivas dás témperas e as tintas para a realización de diferentes tipos de mixturas cromáticas.
Valorar as calidades cromáticas da contorna, obxectos, imaxes e obras de arte.
Formación e mesturas de cores. cor luz. cor pigmento. Harmonía de cores
L12 Cores frios-cores cálidos. Témpera


As calidades dá cor: Ton, valor e saturación.
L13 Analise en obras de arte de diferentes períodos históricos.


As gamas cromáticas: cores fríos e cores quentes.

L14 Realización de mesturas cromáticas cumprindo obxectivos expresivos concretos, explicaos. T.mixta.
A cor como medio de expresión.
Unidade 4: Debuxo técnico: trazados xeométricos
Contidos
Láminas
Criterios de avaliación
Instrumentos e materiais sinxelos para á realización de trazados xeométricos.
L15 Debuxo de paralelas, perpediculares e ángulos (30,60,45) suma de ángulos
Coñecer diferentes tipos de papel e instrumentos gráficos, xunto con súas características máis significativas.
Utilizar apropiadamente o compás, a regra, o xogo de escuadras na resolución de problemas.
Coñecer e utilizar adecuadamente os signos e elementos xeométricos (puntos e rectas).
Trazar paralelas utilizando a regra e o compás, e realizar diferentes trazados de perpendiculares a unha recta, por un punto dá mesma e desde un punto exterior a outra.
Coñecer o concepto de ángulo e a clasificación quedoles pódese facer segundo súas grados e respecto de outros ángulos.
Saber operar con segmentos: sumar, restar e multiplicar segmentos; dividir un segmento en partes iguais, e en partes proporcionais.
Saber dividir a circunferencia en partes iguais.
Exactitude, orde e limpeza na realización dás presentacións gráfico-plásticas.
Elementos xeométricos: puntos, liñas e arcos de circunferencia.
Operacións con segmentos, rectas e semirrectas. Rectas paralelas e perpendiculares. Mediatriz dun segmento

L16 Debuxo dá suma, resta e división de ángulos.
O ángulo. Clasificación de ángulos. Operacións con ángulos: suma, resta e división.

L17 División dun segmento en partes iguais e en partes proporcionais.
A circunferencia e a súa división en partes iguaisL18 Debuxo da circunferencia e a súa división en partes iguais
Unidade 5: Formas poligonais
Contidos
Láminas
Criterios de avaliación
Instrumentos e materiais para a realización de trazados xeométricos.

L19 Debuxo Polígonos regulares inscritos na circunferencia (3,6,12…/4,8,16…/ sistema xeral)
Coñecer as formas poligonais básicas: triángulos e cuadriláteros.
Coñecer os diferentes tipos de triángulos segundo seus lados e seus ángulos, e súas rectas notables.Saber construír triángulos: escaleno, equilátero e isósceles.
Saber construír cuadriláteros: cadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio e trapezoide.
Construír polígonos regulares (triángulo equilátero, cadrado, pentágono, hexágono, heptágono e octógono) coñecendo o radio dá circunferencia circunscrita , empregando o método xeneral e métodos particulares.
Describir gráficamente formas, identificando so orientación espacial e a relación entre súas direccións.
Debuxar formas xeométricas simples.
Coñecer distintos medios de expresión gráfico-plásticos.
Valorar as calidades estéticas de contornas, obxectos e imaxes dá vida cotiá.
Introdución ás formas poligonais.
L20 Aplicación dúas polígonos regulares no deseño bidimensional
Os triángulos: orixe, construción e características.
L21 Debuxo de de formas poligonais iguais aplicando os procedementos de triangulación, radiación e coordenadas
Os cuadriláteros: orixe, construción e características.
L22 Debuxo de poligonais semellantes
Formas xeométricas bidimensionales. Polígonos regulares inscritos na circunferencia.
Unidade 6: Espazo e volume
Contidos
Láminas
Criterios de avaliación
Representación de espazos e obxectos.
L23 Analise de formas. Debuxo con grafito 2B
Coñecer e utilizar procesos de representación de espacios e obxectos como estratexia para a realización de obras plásticas.
Describir en representacións gráficas as relacións de luz e de sombra de formas e obxectos, para crear sensacións espaciais.
Valorar as calidades espaciais en obras de arte bidimensionales.
Coñecer os elementos que configuran o sistema diédrico ortogonal.Representar sólidos elementais e corpos xeométricos no sistema diédrico ortogonal.
Coñecer os elementos que configuran o sistema Axonométrico( Isométrico e P. Caballera) Representar sólidos elementais e corpos geométricos
lCoñecer os elementos que configuran o sistema cónico
Representar sólidos elementais e corpos xeométricos no sistema cónico frontal e oblicuo
Os sistemas de representación.
O sistema diédrico ortogonal a recta, o plano e corpos sólidos no sistema diédrico ortogonal.
L24 Vistas diédricas. Representación da figura en axonométrico. Representación de figuras planas, sólidos e corpos xeométricos sinxelos. ( ejercicios de visualización y modelado de 3D a partir de vistas en isometrico e cabaleira. www.educacionplastica.net
Métodos de representación práctica.
L25 Fig en axonométrico , debuxar as vistas diédricas
L26 Vistas diédricas . representación da figura en axonométrico e P. caballera.
O sistema axonométrico: Isometrico e P.caballera
L27: Utilización dos diversos elementos que configuran a perspectiva cónica para resolución de problemas. Debuxa enriba de dúas imáxes os distintos elementos da perspectiva cónica ( frontal e oblicua)
Tipos de perspectiva cónica. Situación dos elementos básicos dá perspectiva cónica.Representación de figuras planas e sólidos en perspectiva cónica.
L28 Debuxo de sólidos sinxelos en cónico frontal
L29 Debuxo de sólidos sinxelos en cónico oblicuo
RECURSOS
  • En  educacionplástica.net os apartados cos que podeis traballar (entre outras cousas) son: Estructuras modulares bidimensionales ,Sistema diédrico ( ejercicios de visualización y modelado de 3D a partir de vistas y ejercicios de vistas) e S. Axonométrco y P. Caballera
  • Ademáis en epvtics.blogspot.com.es ( o noso blog de plástica) tedes presentacións dos temas, vídeos e ejercicios resoltos e para resolver
  • LIBRO DE TEXTO 1ºESO Educación Plástica y Visual da Editorial Mc Graw HILL

miércoles, 13 de junio de 2018