martes, 24 de octubre de 2017

Recomendacións para este finde

Afundación
en A Coruña
  Ademais haberá un Ciclo de conferencias e ciclo de cinema para acompañar a mostra 

Do 30 de outubro ao 4 de decembro na Coruña 

martes, 3 de octubre de 2017

Imágenes, música para tus proyectos ... mira las licenciashttp://www.pearltrees.com/rfa2009/imagenes-creative-commons/id12896101#l149

 Red de recursos educativos en abierto del Ministerio de educación y formación profesional

 https://procomun.intef.es/bis

Seguir un blog

Contestando a tu pregunta , te dejo  aquí los pasos para poder seguir el blog.
  1. Inicia sesión en Blogger.
  2. En el menú de la izquierda, haz clic en Lista de lectura .
  3. En la parte superior derecha, haz clic en Editar .
  4. Haz clic en Añadir.
  5. Escribe la URL del blog que quieras seguir.
  6. Haz clic en Siguiente.
  7. Elige cómo quieres seguirlo: de forma pública o anónima.
  8. Haz clic en Seguir.

Qué es la diversidad....

https://www.youtube.com/watch?v=1QbTZYiQ6BA

3º ESO, 4ºESO e Debuxo. Porfolio

Porfolio y e-porfolio

O porfolio (dossier de aprendizaxe): una potente ferramenta de avaliación
O porfolio consiste na conformación dun dossier ou carpeta cunha selección reflexiva de evidencias/producións aportadas polo alumno/a lo largo do curso e que responde a un obxectivo concreto. A presentación farase en soporte papel e en formato electrónico ( e-porfolio),nas actividades que así o requiran.
Os traballos (presentacións, murais, traballos escritos, filmacións...) permiten ao alumno/a amosar as súas aprendizaxes, habilidades ou competencias, a vez que posibilitan ao profesor un seguimento do progreso deste aprendizaxe.
No porfolio o estudante debe acompañaras súas « evidencias de aprendizaxe » cunha reflexión (intrapersonal) na que xustifique a súa selección e valore o proceso que seguira no seu recorrido de aprendizaxe (metacognición, aprender a aprender, regulación...). Esta reflexión
lle axuda a tomar consciencia de qué e cómo vai aprendendo, o mesmo tempo que lle permite regular  o seu proceso de aprendizaxe e de estudo.

Usaranse as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC)  que aportan moitas potencialidades no deseño e na propia elaboración do  porfolio. As TIC poden axudar na elaboración das evidencias que conforman o porfolio e tamén poden actuar como plataforma base do proceso de ensino e  aprendizaxe; neste caso o porfolio quedaría implementado na plataforma mesma.
Elaboración do porfolio
Traballo: tarefas, proxectos, actividades
Selección (reflexiva e estratéxica)
Archivo-clasificación
Reflexión sobre logros e procesos (metacognición)
Presentación Exposición pública
Porfolio e  e-porfolio
O proceso da elaboración do porfolio  concretarase en catro fases: arquivar e clasificar os traballos que van a servir como evidencias da aprendizaxe; seleccionar de xeito intelixente aquelas producións que mellor exemplifican as competencias desenvolvidas; reflexionar (acerca dos aprendizaxes realizados, sobre o proceso seguido, en relación ao grupo...); e, finalmente, presentar nunha audiencia específica.
O  porfolio dixital conformará parte do portfolio xeral.

¿Qué non podemos esquecer incluír no portfolio?
– Portada.
– O índice do contido: presentación do que se vai a encontrar no porfolio.
– O guión escrito da presentación oral.
– As evidencias do propio aprendizaxe ( láminas, escritos, traballos ….)
– Comentarios, suxerencias ... que o profesor realizara durante o proceso.
– A reflexión persoal.

Algunhas preguntas que poden guiar a reflexión persoal coas que debes realizar un texto escrito a man , en castelán
a) Preguntas retrospectivas sobre o proceso
– ¿Qué proceso seguiches para facer estes traballos? ¿Fixeras algo parecido antes?
– ¿Qué aspectos melloraches nestes traballos? ¿Qué cres que necesitas mellorar?
– ¿Con qué problemas te encontraches? ¿Cómo os solucionaches?
– ¿Qué recursos utilizaches? ¿Cáles foron máis útiles? ¿Cáles volverías  utilizar?
– …
b) Preguntas sobre ti mesmo (introspectivas)
– ¿Cómo te sentiches facendo estes traballos? ¿Qué che gustou máis? ¿Qué é o que non che gustou?
– ¿Tiñas o nivel suficiente para levar a cabo os traballos?
– Ao comparar estes traballos con outros anteriores, ¿observas cambios?
– ¿Sentes que melloraches como estudante?
– …
c) Preguntas sobre o grupo (para mirar máis aló de ti mesmo)
– ¿Traballaches da mesma maneira que o resto do grupo? ¿Qué fas de xeito diferente?
– ¿Qué te gustaría que os demais vesen e valorasen especialmente dos teus traballos?
– ¿Qué valoran os teus compañeiros dos teus traballos?
– ¿Qué crees que dirá o profesor sobre os teus traballos?
– …
d) Preguntas para o futuro (prospectivas)
– ¿Qué farías de outro modo si tiveras que volver a facer estes traballos?
– ¿Qué che gustaría mellorar?
– ¿Qué obxectivo te pondrás a próxima vez?

– ...

https://docs.google.com/presentation/d/1Msln3hlLMZ1wUDc_voWeE_b0Enio9z7mApFn-wocYls/edit?usp=sharing


https://sites.google.com/site/aidaivars/home/seminarios/-que-es-un-portfolio

Recuerda que  cada traballo ten que ir con su enunciado/ proposta e a tepría que explicamos para poder realizalo.


Os deixo exemplos dos índices ( Non ten que corresponder exactamente a os deste curso)

 Índex (Exemplo)


3rd ESO BILINGUAL SECTION
1st term
L1 Advertisement: relation among equals
L2 Trademark
L3 My comic:storyboard, storyline

2nd term

L4 My cómic Pixton 
L5A PADLET COLOURS
L5B Portrait. Colours: tints
L6 Portrait. Complementary colors : tints and shades
L7 Portrait .Textures
L8 Analixing movies:  storyboard, storyline.The topic : Gender violence (answer the blog)
 
 
3rd term
L9 Our movie ( storyboard, storyline and questions about it)
L10 Our movie: photos and moviemaker project
L11 Our movie: film 
L12 Prezi presentaton about Spain
L13 Questionarie
L14 Ilusiones öpticas con curvas técnicas
L15Óvalo /Ovoide
L16 Parábola/ Hipérbola
L17 Espirales: Dos y tres centros
L18 Elipse
L19 Dibujo artístico: Cubo
L20 Dibujo artístico: Prisma
L2
1 Dibujo artístico: Figura
L22 Sistemas de representación
 
L23 Sistemas de representacióntrait. 

3 ESO Índice de trabajos Ejemplo
1ª EVALUACIÓN
L1 LA PUBLICIDAD
L2 MARCAS COMERCIALES
L3 MI CÓMIC: GUIÓN GRÁFICO Y GUIÓN ESCRITO

2ª EVALUACIÓN
L4 MI CÓMIC Pixton 
L5A PADLET COLORES
L5B RETRATO .EL COLOR : TONOS 
L6 
RETRATO .EL COLOR :COLORES COMPLEMENTARIOS TONOS Y SOMBRAS
L7RETRATO .EL COLOR : TEXTURAS
L8 RETRATO: TEXTURAS

3ªEVALUACIÓN
 
L9 NUESTRA PELÍCULA (GUIÓN ESCRITO Y GUIÓN GRÁFICO
L10 
NUESTRA PELÍCULA: Fotos Y PROYECTO moviemaker 
L11 NUESTRA PELÍCULA: CORTO DE ANIMACIÓN
L12 Prezi PRESENTACIÓNL13 CUESTIONARIOL14 Ilusiones öpticas con curvas técnicasL15Óvalo /OvoideL16 Parábola/ HipérbolaL17 Espirales: Dos y tres centrosL18 ElipseL19 Dibujo artístico: CuboL20 Dibujo artístico: PrismaL21 Dibujo artístico: Figura
L22 Sistemas de representación
L22 Sistemas de representaciónL22 Sistemas de representación L23 Sistemas de representación1º ESO Índice de trabajos Ejemplo

Avaliación inicial 
1ªAvaliación
L1 Ser imposible. Técnica collage.
L2 Paisaje.Técnica collage.
L3 Bodegón . Técnica rotuladores
L4 Formas positiva y negativas. Silueta , contorno y dintorno.
2ªAvaliación 
L5 Paisaje.Técnica témpera.
L6 Abstracto.Técnica témpera.
L7 Transmitiendo sensaciones. Técnica libre.
L8 Imagen coorporativa y lema de  " a mochila viaxeira". 
L9 Ilustracion de  "Memorias de un raposo"  con texturas.
L10A, L10B, L10C .Diseños de repetición. educación plástica.net. Módulos redes y ritmo
L11 Diseños de repetición. educación plástica.net. Módulos redes y ritmo. Simetría radial 
3ªAvaliación
L12 Círculo cromático. Tintas y sombras. Técnica Témpera.
L13 Paralelas perpendiculares, suma y resta de ángulos.
L14 División de la circunferencia en parte iguales. Polígonos regulares y estrellados.
L15 Aplicación de los polígonos al diseño. Ilusiones ópticas.
L16  Trabajo sobre artistas plásticos/as gallegos/as informática "As mulleres das nosas vidas: os seus traballos"
L17 Dibujo artístico/ dibujo técnico : Un cubo
L18 Dibujo artístico/ dibujo técnico : Un prisma
L19 Sistemas de representación
L20 Sistemas de representación
L21 Sistemas de representación
L22 Sistemas de representación
LIBROS DE LECTURA CURSO 2017-18

Libros de lectura para 1ºESO
Libros de lectura para
3º ESO Bilingüe

3º ESO non Bilingüe
1ª EVALUACIÓN: PUESTA EN MARCHA

2ª EVALUACIÓN: CAMBIO DE RUMBO

3ª EVALUACIÓN: AGUAS TURBIAS