miércoles, 24 de abril de 2019

Porfolio 3º ESO 19-20


Recuerda que cada trabajo tiene que ir con su enunciado/ propuesta y la teoría que explicamos para poder realizarlo. 
En la memoria extraible una carpeta de nombre EPVAV esto es un EJEMPLO  3º ESO Índice
1ª Evaluación
L1 La publicidad : el cartel publicitario
L2 Marcas comerciales.
L3 Mi comic: guión escrito y guión gráfico
L4 Mi comic: Pixton

2ª Evaluación
L5 El color : colores primarios
L6 El color :tintes
L7 El color: los complementarios
L8 Guión escrito y guión gráfico de un audiovisual

3ª Evaluación
L9 Fotos y moviemaker ( Curso/Grupo, en la memoria extraible)
L10 Nuestra película ( Curso/Grupo, en la memoria extraible)
L11 Diseños modulares bidimensionales (A/B/C en la memoria extraible)
L12 Diseños modulares bidimensionales ( camiseta /monopatín...)
L13 División de la circunferencia en partes iguales. Polígonos regulares y estrellados
L14 Ilusiones ópticas con curvas técnicas
L15 Óvalo /Ovoide
L16 Parábola/ Hipérbola
L17 Espirales: Dos y tres centros
L18 Elipse
L19 Dibujo artístico: Cubo
L20 Dibujo artístico: Prisma
L21 Dibujo artístico: Figura
L22 Sistemas de representación
L23 Sistemas de representación


Porfolio y e-porfolio


O porfolio (dossier de aprendizaxe): una potente ferramenta de avaliación
O porfolio consiste na conformación dun dossier ou carpeta cunha selección reflexiva de evidencias/producións aportadas polo alumno/a lo largo do curso e que responde a un obxectivo concreto. A presentación farase en soporte papel e en formato electrónico ( e-porfolio),nas actividades que así o requiran.
Os traballos (presentacións, murais, traballos escritos, filmacións...) permiten ao alumno/a amosar as súas aprendizaxes, habilidades ou competencias, a vez que posibilitan ao profesor un seguimento do progreso deste aprendizaxe.
No porfolio o estudante debe acompañaras súas « evidencias de aprendizaxe » cunha reflexión (intrapersonal) na que xustifique a súa selección e valore o proceso que seguira no seu recorrido de aprendizaxe (metacognición, aprender a aprender, regulación...). Esta reflexión
lle axuda a tomar consciencia de qué e cómo vai aprendendo, o mesmo tempo que lle permite regular  o seu proceso de aprendizaxe e de estudo.

Usaranse as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC)  que aportan moitas potencialidades no deseño e na propia elaboración do  porfolio. As TIC poden axudar na elaboración das evidencias que conforman o porfolio e tamén poden actuar como plataforma base do proceso de ensino e  aprendizaxe; neste caso o porfolio quedaría implementado na plataforma mesma.
Elaboración do porfolio
Traballo: tarefas, proxectos, actividades
Selección (reflexiva e estratéxica)
Archivo-clasificación
Reflexión sobre logros e procesos (metacognición)
Presentación Exposición pública
Porfolio e  e-porfolio
O proceso da elaboración do porfolio  concretarase en catro fases: arquivar e clasificar os traballos que van a servir como evidencias da aprendizaxe; seleccionar de xeito intelixente aquelas producións que mellor exemplifican as competencias desenvolvidas; reflexionar (acerca dos aprendizaxes realizados, sobre o proceso seguido, en relación ao grupo...); e, finalmente, presentar nunha audiencia específica.
O  porfolio dixital conformará parte do portfolio xeral.

¿Qué non podemos esquecer incluír no portfolio?
– Portada.
– O índice do contido: presentación do que se vai a encontrar no porfolio.
– O guión escrito da presentación oral.
– As evidencias do propio aprendizaxe ( láminas, escritos, traballos ….)
– Comentarios, suxerencias ... que o profesor realizara durante o proceso.
– A reflexión persoal.

Algunhas preguntas que poden guiar a reflexión persoal coas que debes realizar un texto escrito a man , en castelán
a) Preguntas retrospectivas sobre o proceso
– ¿Qué proceso seguiches para facer estes traballos? ¿Fixeras algo parecido antes?
– ¿Qué aspectos melloraches nestes traballos? ¿Qué cres que necesitas mellorar?
– ¿Con qué problemas te encontraches? ¿Cómo os solucionaches?
– ¿Qué recursos utilizaches? ¿Cáles foron máis útiles? ¿Cáles volverías  utilizar?
– …
b) Preguntas sobre ti mesmo (introspectivas)
– ¿Cómo te sentiches facendo estes traballos? ¿Qué che gustou máis? ¿Qué é o que non che gustou?
– ¿Tiñas o nivel suficiente para levar a cabo os traballos?
– Ao comparar estes traballos con outros anteriores, ¿observas cambios?
– ¿Sentes que melloraches como estudante?
– …
c) Preguntas sobre o grupo (para mirar máis aló de ti mesmo)
– ¿Traballaches da mesma maneira que o resto do grupo? ¿Qué fas de xeito diferente?
– ¿Qué te gustaría que os demais vesen e valorasen especialmente dos teus traballos?
– ¿Qué valoran os teus compañeiros dos teus traballos?
– ¿Qué crees que dirá o profesor sobre os teus traballos?
– …
d) Preguntas para o futuro (prospectivas)
– ¿Qué farías de outro modo si tiveras que volver a facer estes traballos?
– ¿Qué che gustaría mellorar?
– ¿Qué obxectivo te pondrás a próxima vez?

– ...

https://docs.google.com/presentation/d/1Msln3hlLMZ1wUDc_voWeE_b0Enio9z7mApFn-wocYls/edit?usp=sharing


https://sites.google.com/site/aidaivars/home/seminarios/-que-es-un-portfolio

martes, 23 de abril de 2019

Axonometría-sistema europeo

Trazado con el compás
Trazado de circunferencias en Perspectiva IsometricaDISEÑOS MODULARES BIDIMENSIONALESDiseños realizados por alumnado de 3º ESO

MÓDULO o Patrón

Son formas idénticas o similares que aparecen más de una vez en un diseño. La presencia de módulos tiende a unificar el diseño. Los módulos pueden ser descubiertos fácilmente y deben de ser simples o si no se perdería el efecto de repetición.Diseños de Noelia
Cuando el módulo se repite en el diseño le llamamos diseño de repetición o mosaico y crea estructuras modulares bidimensionales 


Diseños de las texturas en mosaico para objetos de playa ( por ejemplo bañador, chanclas, pelotas...)

Diseño de María para una bolsa de playa

Diseño de María para bañador 

Pelota de playa realizado por María


Camiseta de Nuria H.


Diseño para la toalla de Nuria H.
Toalla deNuria H.
Sombrilla de Nuria H.

Toalla de Laura P


Bañador  de Laura P

Sombrilla de Laura PDiseño de Sara O.Diseños de Ana A

Bañador de Sara G.

Pelota de Sara G

Toalla de Sara G.
Bañador de CristinaBañador de Inés

Toalla de Inés

Sombrilla de Inés

Bañador de Rita

Diseño de Alba C.

Diseño de Manuela

Bañador de Saray

Toalla de Antonio

Bañador de Manuel C.

Toalla de Noelia M.

Chanclas de Cecilia P.

Diseño de Alba C.
Toalla de Cristina


Bañador de Antonio

Toalla de Manuel C.
Diseño de Manuela

Diseño de Manuela 

Diseño de Nayeli

Diseño de Alba C.

Sombrilla de Cristina

Diseño de Rita
Toalla de Rita

Sombrilla de Antonio P.

Gorro de natación de Noelia M.


Bañador de Ignacio

Bañador de Virginia R.T.
Pelota de Virginia R.T.
toalla de Virginia R.T.

Diseño de Antonio Pr.

Pelota de Ignacio


Toalla de Ignacio


Diseño de SarayToalla , Chanclas y pelota de Teresa

Diseño de Noelia 

Diseño de  Noelia M.

Diseño de Alicia 

Diseños de RoyDiseños de Vicente


Diseños de Roque