domingo, 27 de junio de 2021

Setembro 2021 4ºESO


4º ESO
O grado mínimo para superar a materia será a comprobación de que se adquiriran os contidos da mesma a través dun examen en setembro. Subirán as datas a páxina web do instituto http://www.edu.xunta.gal/centros/ieseusebioguarda/ . O alumnado deberá presentarse ao examen con todos os materiais necesarios para a súa realización. Se tedes algunha pregunta tedes o meu e-correo ou a través da Aula virtual.

 Ánimo podes facerlo.... e o sabes

L1 Imagotipo logotipo, isólogo.
EPVAB3.1.1. Coñece os elementos e as finalidades da comunicación visual.
L2 Cartaz publicitario .
EPVAB3.3.2. Coñece e planifica as fases de
realización da imaxe corporativa dunha empresa.
L3 Análise de formas. Técnica seca: Debuxo grafito
EPVAB3.1.2. Observa e analiza os obxectos do contorno na súa vertente estética, de funcionalidade e de utilidade, utilizando a linguaxe visual e verbal.
L4 Análise de obras
EPVAB1.5.1. Explica, empregando unha linguaxe axeitada, o proceso de creación dunha obra artística, e analiza os soportes, os materiais e as técnicas gráfico-plásticas que constitúen a imaxe, así como os seus elementos compositivos.
EPVAB1.5.2. Analiza e le imaxes de obras de arte e sitúaas no período ao que pertencen.
L5 Análise de formas. Técnica seca: Debuxo grafito
EPVAB3.1.2. Observa e analiza os obxectos do contorno na súa vertente estética, de funcionalidade e de utilidade, utilizando a linguaxe visual e verbal.
EPVAB1.2.1. Aplica as leis de composición, creando esquemas de movementos e ritmos, empregando os materiais e as técnicas con precisión.
L6 Análise de formas. Técnica seca :Dibujo grafito
L7 Análise de formas. Técnica húmeda :Tinta
L8 A cor
EPVAB1.1.1. Realiza composicións artísticas seleccionando e utilizando os elementos da linguaxe plástica e visual.
EPVAB1.2.3. Cambia o significado dunha imaxe por medio da cor.

L9 Fotos
EPVAB1.4.1. Entende o proceso de creación artística e as súas fases, e aplícao á produción de proxectos persoais e de grupo.
EPVAB4.1.1. Analiza os tipos de plano que aparecen en películas cinematográficas, valorando os seus factores expresivos expresivos.EPVAB4.1.2. Realiza un storyboard a modo de
guión para a secuencia dunha película.EPVAB4.2.1. Ve películas cinematográficas nas que identifica e analiza os planos, as angulacións e os movementos de cámara.
L10 Película e moviemaker
L11Polígonos
EPVAB1.2.1. Aplica as leis de composición, creando esquemas de movementos e ritmos, empregando os materiais e as técnicas con precisión.
L12 Polígonos
EPVAB2.1.4. Resolve e analiza problemas de configuración de formas xeométricas planas e aplícao á creación de deseños persoais.
L13Deseños modulares bidimensionales
EPVAB3.3.1. Realiza distintos tipos de deseño e
composicións modulares utilizando as formas xeométricas básicas, estudando a organización do plano e do espazo.
L14 Tanxencias
EPVAB2.1.3. Resolve problemas básicos de tanxencias e enlaces.
L15 Tanxencias

L16 Vistas diédricas, nivel elemental
EPVAB2.2.1. Visualiza formas tridimensionais definidas polas súas vistas principais.
L17 Axonometría: Isometría e P. caballera
EPVAB2.2.3. Debuxa perspectivas de formas tridimensionais, utilizando e seleccionando o sistema de representación máis axeitado.
L18 Vistas diédricas , nivel intermedio
EPVAB2.2.2. Debuxa as vistas (alzado, planta e perfil) de figuras tridimensionais sinxelas.
L19 Vistas diédricas
L20 Cónico Frontal
EPVAB2.2.4. Realiza perspectivas cónicas frontais e oblicuas, elixindo o punto de vista máis adecuado.
L21 Cónico Oblicuo

EPVAB3.3.3. Realiza composicións creativas e
funcionais adaptándoas ás áreas do deseño, valo-
rando o traballo organizado e secuenciado na realización de calquera proxecto, así como a exactitude, a orde e a limpeza nas representacións gráficas.

Setembro 2021 ART 3rd ESO

3º ESO
Lembrade...

  • En setembro haberá un exame Teórico-práctico, parecido aos que fixemos durante o curso. 
  • Non haberá entrega de traballos ainda que os recomendo que fagades os exercicios para repasar. 
  • Tedes na Aula virtual as leccións  ( ao final desta entrada os deixo tamén  algúns  links)
  • Tedes que levar ao exame  todos os materiais necesarios para facelo , os que usamos na clase ( menos os pinceis, temperas e tubos de acuarelas)
Moito ánimo....sei que podedes facelo! ... e vos tamén!
Guía por temas para a preparación ao exame de setembro. Non haberá entrega de traballos.

1. Contidos
O linguaxe visual e plástico
2. Exercicios para repasar
3. Criterios de avaliación
O linguaxe e a comunicación visual.
Finalidade e función das imaxes: informativa, expresiva, estética e representativa.
Signos e símbolos na comunicación visual: marca, sinais, símbolos e iconas.
Medios de comunicación mediante imaxes fixas: pintura, escultura, arquitectura, prensa, cómic, deseño e novas tecnoloxías.
Medios de comunicación mediante imaxes en movemento: cine, televisión e vídeo.
L1: Identificación do linguaxe visual e plástico nos medios de comunicación con imaxes fixas. Recorta de revistas e pega nunca lámina catro tipos distintos de imaxes fixas.
L2: Análises dos medios de comunicación que utilizan imaxes en movemento. Recorta de revistas e pega nunca lámina catro tipos distintos de imaxes en movemento.
L3: Realización de signos e símbolos para expresar ideas ou obxectos previamente convindos/convidos. Realiza un imagotipo e logotipo
L4: Utilización e experimentación de recursos informáticos para a procura e creación de imaxes plásticas. Estudo e experimentación a través dos procesos, técnicas e procedementos propios da fotografía, para producir mensaxes visuais. Creación cun programa informático dun corto.
L5: A linguaxe do cómic. Creación do guión dun cómic. Realización do cómic sobre un tema dado
Coñecer as funcións e as características dos medios de comunicación que utilizan imaxes estáticas e en movemento.
Utilizar apropiadamente os elementos básicos que compoñen o linguaxe da pintura, escultura e arquitectura para realizar unha lectura organizada e comprensiva de estes tipos de manifestacións plásticas.
Coñecer e utilizar os recursos informáticos e novas tecnoloxías para manipular imaxes fotográficas, realizar deseños gráficos e aplicar ó debuxo técnico.
Utilizar a sintaxes propia das formas visuais do deseño para realizar proxectos concretos.
Elaborar obras multimedia e producións ideográficas sinxelas utilizando técnicas adecuadas ó medio.
Realizar un cómic desenvolvendo un guión previamente establecido e utilizando os elementos básicos de este tipo de linguaxe.


1. Contidos Liña e textura, elementos visuais da imaxe
2. Exercicios
3. Criterios de avaliación
A liña como o elemento expresivo, grafismo e trazo.
A textura: calidades expresivas.
As texturas ópticas: orgánicas e xeométricas.
O cor e a liña para crear texturas.
A textura e os estilos artísticos.
Acercamento á utilización de materiais, instrumentos e soportes no debuxo.
Introdución ás técnicas de pinturas ó auga: lavados e estarcidos.

L6:Experimentación sobre a expresividade da iña. Por exemplo, sobre a fotocopia da obra A Noite Estrelada de Van Gogh, experimenta as distintas posibibilidades expresivas da liña con lápis acuarelables.
L7: Experimentación sobre a expresividade da liña e das texturas. Por exemplo, interpreta da Obra As Meninas de Veláquez con texturas táctis e visuais.
L8: Investigación experimental a partir de texturas orgánicas e xeométricas. Fai recorta e pega sobre unha lámina cinco texturas visuais e cinco táctis.
L9: Utilización das texturas na representación de formas e imaxes. Por exemplo, partindo do Bodegón de Paul CézanneBodegón con cebolas (1895-1900), traballa coas texturas
L11: Estudo da liña e a textura como elementos xeradores de ilusións ópticas.Por exemplo, crea unha ilusión óptica con liñas e diferentes texturas. Materiais: témperas.
Describir diferentes tipos de liñas en imaxes da contorna visual e representacións gráficas e visuais propias e alleas.
Describir diferentes calidades plásticas de texturas, en superficies da contorna cotiá e en manchas e planos de imaxe.
Seleccionar os elementos configurativos da liña e a textura adecuando á descrición analítica da forma.
Recoñecer distintos materiais, instrumentos e soportes de debuxo en imaxes diferentes, utilizando as súas características expresivas para producir imaxes propias.
Investigar as características estéticas das pinturas ó auga para recoñecer e producir diferentes texturas expresivas.
Valorar as obras de arte con curiosidade e respecto, con o desexo de coñecer e analizar os elementos do linguaxe visual utilizados.

1. Contidos A cor
2. Exercicios
3. Criterios de avaliación
A física do cor.
A natureza das luces de cor: mixturas aditivas.
A natureza dos pigmentos de cor: mixturas sustractivas.
Os atributos do cor: cores complementarios, series e gamas do cor.
As teorías do cor.
A percepción do cor. Alteración dos atributos do cor.
O cor na arte e os movementos artísticos.

L12: Observación e análises da cor na contorna e nas obras de arte.
L13: Realización dun círculo cromático.Por exemplo, diámetro dos círculos concéntricos: 10,8 ,6. Materiais: témperas. O círculo do medio: cores puros. Círculo exterior píntao con tintas e o interior coas sombras.
L14: Resolución de fórmulas cromáticas concretas, realización de gamas e series. Por exemplo, realiza unha escala de 6 tinxes e outra de 6 sombras. Debuxa dous rectángulos de 12cm de ancho e 4cm de alto. Divídeos 6 partes iguais. En un deles pinta a escala de sombras e no outro a de tinxes. Materiais: témperas
L15: Selección adecuada de cores para a consecución de efectos determinados.Por exemplo, Análise da cor (segundo a fórmula de armonizar as cores) de dúas obras: Os Lirios de Vicent Van Gogh, Las señoritas de Avignon de Picasso.
L16: Investigación en mixturas aditivas. Realiza un debuxo na metade da lámina píntao con cores fríos. Repite o debuxo na outra evade e píntao con cores cálidos. Materiais: témperas.
L17: Comprobación visual do comportamento da luz. Recorta e pega tres imaxes distintas. Sinala de onde procede a luz.
Coñecer a natureza física da luz, a fisioloxía do órgano visual e as propiedades das superficies dúas obxectos.
Coñecer as teorías básicas sobre a cor como motivación para investigar a súa natureza.
Coñecer e diferenciar as mixturas aditivas das subtractivas.
Describir os atributos da cor en imaxes da contorna, obras de arte e producións propias.
Diferenciar e representar os matices do cor na natureza e na contorna.
Apreciar e identificar as alteracións cromáticas que produce a interacción do cor.
Utilizar adecuadamente as posibilidades expresivas das pinturas ó auga na produción de imaxes.
Valorar a importancia expresiva e comunicativa da cor en diferentes manifestacións e períodos artísticos.


1. Contidos
Análises e representación de formas.
2. Exercicios

3. Criterios de avaliación

As formas orgánicas. Diferentes tipos de tratamentos.
As formas xeométricas. Construción de polígonos regulares coñecendo o lado.
As tanxencias e os enlaces.
As estruturas bidimensionales. Diferentes tipos de estruturas regulares e irregulares.
O módulo e o submódulo.
As relacións métricas. Proporción e semellanza. A sección áurea. As escalas.
L18: Construír e compoñer formas de diferentes tipos. Debuxo nunha lámina dos distintos cuadriláteros e triángulos.
L19: Construción de polígonos, e súa aplicación ó campo da arte e do deseño.
Construción de polígonos. Sistema xeral. Debuxo dun hexágono (7cm de diámetro) e dun octógono ( 8cm de diámetro).
L20: Interese por investigar sobre os diferentes tipos de estruturas que posúe a forma. Creación dun deseño téxtil basado na división da circunferencia en partes iguais. Utiliza unha armonía de cor e explica.
L21: Valor estético e organizativo do módulo como unidade de composición. Creación dunha red modular constante para o deseño dunha mochila escolar. Traballa na páxina : educacionplástica.net, estruturas bidimensionales.
L22: Representar obxectos mediante a proporción e a semellanza. Debuxa un mesmo obxecto en tres escalas distintas. Indica a escala de cada obxecto.
Coñecer as formas orgánicas.
Realizar debuxos con diferentes tipos de tratamentos: realista, xeométrico, de contornos e siluetas.
Elaborar debuxos de formas orgánicas aplicando as fases de encaixado, desenvolvemento e detalles.
Construír polígonos regulares coñecendo o lado e aplicando os seus métodos particulares.
Trazar un polígono regular coñecendo o lado e aplicando o método xeral.
Coñecer as propiedades básicas das tanxencias e realizar trazados de tanxencias.
Trazar o ovalo e o ovoide. Debuxar espirais. Coñecer e representar as estruturas bidimensionales regulares e irregulares.
Aplicar módulos e submódulos na construción de composicións bidimensionales.
Coñecer as relacións métricas de proporción e semellanza.
Construír figuras elementais semellantes.
Coñecer e aplicar a sección áurea e as escalas.

1. Contidos
Espazo e volume
2. Exercicios

3. Criterios de avaliación

Os sistemas de representación. O sistema diédrico ortogonal.
Representación do punto, a recta, o plano e corpos sólidos no sistema diédrico ortogonal.
O trazado de vistas de obxectos. O esbozo.
Métodos de representación práctica.
L23: Utilización de diversos elementos que configuran o sistema diédrico para resolución de problemas.
L24: Representación de figuras planas, sólidos e corpos xeométricos sinxelos. educacionplástica.net Sistema diédrico ( exercicios de visualización y modelado de 3D a partir de vistas y exercicios de vistas.
L25: Aplicación dos conceptos do sistema diédrico ortogonal estudados á resolución de problemas básicos. educacionplástica.net Perspectiva (perspectiva axonométrica ortogonal , nivel 1 pezas)
Coñecer os elementos que configuran o sistema diédrico ortogonal.
Representar no sistema diédrico ortogonal o punto, a recta e o plano no primeiro cuadrante.
Debuxar figuras elementais contidas no plano no sistema diédrico ortogonal.
Representar sólidos elementais e corpos xeométricos no sistema diédrico ortogonal.
Representar o punto, a recta e o plano no sistema diédrico ortogonal sen liña de terra.

Para repasar máis os seguintes temas

A cor
Texturas

División da circunferencia e polígonos:

Deseños modulares bidimensionales

Máis RECURSOS
  • En  educacionplástica.net os apartados cos que podes traballar son: Visión y percepción ( solo apartado de percepción del color).Trazados xeométricos ( apartado de polígonos).Estruturas modulares bidimensionales. El color Sistema diédrico ( exercicios de visualización y modelado de 3D a partir de vistas y exercicios de vistas.Perspectiva (perspectiva axonométrica ortogonal , nivel 1 pezas)
Ademáis en epvtics.blogspot.com.es ( o noso blog de plástica) tedes presentacións dos temas, vídeos e exercicios para resolvermiércoles, 16 de junio de 2021

our adsL1 Desing your ad

The content of the pieces should send a message that focuses on reflection on gender-based violence, promoting the eradication of this violence and focusing on prevention, early detection and intervention. We want to count on you to amplify the message of the resounding NO to gender-based violence and reach it everywhere. Each student must make a work, with their own version of the NO and using free technique. The most important thing is to convey a clear and clear message against sexist violence. Without any doubt.

The ad will be made in horizontal or vertical format with DIN A3 measurements (42 by 29.7 cm), without copyrighted images. They must be original and unpublished. and must include the phrase "November 25. International Day against Gender-based Violence ”, as well as a motto in Galician related to the fight against gender-based violence and its rejection.

And some results....